Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Krzyż Wielkopolski
Strona główna » Jak załatwić sprawę w Urzędzie? » Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
A A A

Jak załatwić sprawę w Urzędzie?: Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016, poz. 352) zwana dalej ustawą.

Przez ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystanie informacji w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji w celu ponownego wykorzystywania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
- udostępniona na stronie internetowej krzyz.pl oraz w biuletynie informacji publicznej bip.krzyz.pl,
- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionej w biuletynie informacji publicznej wymaga zachowania następujących warunków:
- poinformowanie o źródle, czasie wytwarzania i pozyskiwania informacji,
- poinformowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej:

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek zainteresowanego

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania na wniosek następuje w przypadku, gdy:
-
informacja sektora publicznego nie została udostępniona w biuletynie informacji publicznej,
-
została udostępniona w sposób inny niż określony powyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania albo nie poinformowano o braku takich warunków,
- będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Zasady odpowiedzialności

Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona w biuletynie informacji publicznej lub na stronie internetowej gminy, a także taką, która została udostępniona stosownie do złożonego wniosku.

Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji sektora publicznego, udostępnionych podmiotowi ponownie wykorzystującemu je w postaci pierwotnej.

Tryb udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej (EPUAP, um@krzyz.pl).

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.

Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim może pobrać opłatę za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Termin załatwienia sprawy

Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazując, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

W przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania lub określenia wysokości opłaty, zainteresowanym podmiotom przysługują środki prawne określone w art. 25 Ustawy.

W zakresie nieobjętym niniejszą informacją, stosuje się przepisy zawarte w ustawie.

drukuj pobierz pdf    

cofnij wstecz