Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Krzyż Wielkopolski
Strona główna » Akty prawne i protokoły » Uchwały Rady Miejskiej 2018
A A A

Akty prawne i protokoły: Uchwały Rady Miejskiej 2018

Uchwały archiwalne
>>>

UCHWAŁA NR XXXIV/349/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2018 - 2024

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/347/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie zbycia lokali mieszkalnych

UCHWAŁA NR XXXIV/346/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny od Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

UCHWAŁA NR XXXIV/345/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie  zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia gminnego

UCHWAŁA NR XXXIV/344/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

UCHWAŁA NR XXXIV/343/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XXXIV/342/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie przetargowym na czas nieoznaczony

UCHWAŁA NR XXXIV/341/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA NR XXXIV/340/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIV/339/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie statutu Gminy Krzyż Wielkopolski

UCHWAŁA NR XXXIV/338/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018– 2020”

UCHWAŁA NR XXXIV/337/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski dotacji
celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła

UCHWAŁA NR XXXIV/336/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzyż Wlkp. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXXIV/335/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 września 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Wojska Polskiego i Staszica


UCHWAŁA NR XXXIII/334/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2018 - 2024

UCHWAŁA NR XXXIII/333/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/332/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Krzyża Wlkp.

UCHWAŁA NR XXXIII/331/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego

UCHWAŁA NR XXXIII/330/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym

UCHWAŁA NR XXXIII/329/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Krzyż Wielkopolski nieruchomości niezabudowanej

UCHWAŁA NR XXXIII/328/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/283/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. na 2018r.

UCHWAŁA NR XXXIII/327/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – drzewo z gatunku dąb szypułkowy

UCHWAŁA NR XXXIII/325/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 184 w Łokaczu Wielkim

UCHWAŁA NR XXXIII/324/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025 roku"


UCHWAŁA NR XXXII/323/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 maja 2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu

UCHWAŁA NR XXXII/322/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 maja 2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2018 - 2024

UCHWAŁA NR XXXII/321/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 maja 2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXII/320/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 maja 2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/308/2018 z dnia 27 marca 2018r.  Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski w 2018 roku.

UCHWAŁA NR XXXII/319/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 maja 2018
w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXII/318/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 maja 2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krzyż Wlkp.

UCHWAŁA NR XXXII/317/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 maja 2018
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Krzyż Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XXXII/316/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 maja 2018
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Krzyż Wielkopolski za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/315/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 maja 2018
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krzyża Wlkp. za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/314/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 maja 2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzyż Wlkp. za 2017 r


UCHWAŁA NR XXXII/313/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 marca 2018
w sprawie podziału Gminy Krzyż Wlkp. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXXI/312/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 marca 2018
w sprawie podziału Gminy Krzyż Wlkp. na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XXXI/311/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 marca 2018
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działce stanowiącej własność gminy Krzyż Wielkopolski

UCHWAŁA NR XXXI/310/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 marca 2018
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia gminnego w trybie bezprzetargowym

UCHWAŁA NR XXXI/309/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 marca 2018
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia gminnego

UCHWAŁA NR XXXI/308/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 marca 2018
w sprawie udzielenia pomocy fnansowej Gminie Piła

UCHWAŁA NR XXXI/307/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 marca 2018
w sprawie udzielenia pomocy fnansowej Gminie Piła

UCHWAŁA NR XXXI/306/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 marca 2018
w sprawie zminay WIeloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2018 - 2024

UCHWAŁA NR XXXI/305/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 marca 2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/304/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 marca 2018
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego


UCHWAŁA NR XXX/303/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 lutego 2018
w sprawie zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

UCHWAŁA NR XXX/302/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 lutego 2018
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018

UCHWAŁA NR XXX/301/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 lutego 2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzyż Wlkp. dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację zadania pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest"

UCHWAŁA NR XXX/300/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 lutego 2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2018 - 2024

UCHWAŁA NR XXX/299/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 lutego 2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXX/298/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 lutego 2018
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR XXX/297/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 lutego 2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

UCHWAŁA NR XXX/296/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 lutego 2018
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu  prowadzonym przez Gminę Krzyż Wlkp.

UCHWAŁA NR XXX/295/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 lutego 2018
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020

UCHWAŁA NR XXX/294/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 lutego 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

UCHWAŁA NR XXX/293/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 lutego 2018
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


UCHWAŁA NR XXIX/292/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX/291/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX/290/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie utrwalania dźwięku i obrazu z sesji Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim

UCHWAŁA NR XXIX/289/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim

UCHWAŁA NR XXIX/288/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Gminy Krzyż Wlkp.

UCHWAŁA NR XXIX/287/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

UCHWAŁA NR XXIX/286/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego

UCHWAŁA NR XXIX/285/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Krzyża Wielkopolskiego uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

UCHWAŁA NR XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018.”

UCHWAŁA NR XXIX/283/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie sprawie   uchwalenia   Gminnego  Programu   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gmin Krzyż Wlkp. na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2017 - 2026

UCHWAŁA NR XXIX/281/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX/280/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX/279/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2018 - 2024

UCHWAŁA NR XXIX/278/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.

UCHWAŁA NR XXIX/277/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.


UCHWAŁA NR XXVIII/276/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2017 - 2026

UCHWAŁA NR XXVIII/275/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie zmiany zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/274/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/223/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

UCHWAŁA NR XXVIII/273/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA NR XXVIII/272/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA NR XXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.

UCHWAŁA NR XXVIII/270/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Krzyża Wielkopolskiego uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/268/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

UCHWAŁA NR XXVIII/266/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia gminnego

UCHWAŁA NR XXVIII/265/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na  lata    2018 -   2020

UCHWAŁA NR XXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

UCHWAŁA NR XXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Warsztatowej i Zielonej

UCHWAŁA NR XXVIII/262/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 października 2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wlkp.


UCHWAŁA NR XXVII/261/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 września 2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2017 - 2026

UCHWAŁA NR XXVII/260/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 września 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 września 2017
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


UCHWAŁA NR XXVI/258/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2017 - 2022

UCHWAŁA NR XXVI/257/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVI/256/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2017
w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowego kredytu bankowego

UCHWAŁA NR XXVI/255/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2017
w sprawie ustalenia dopłat za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Krzyż Wlkp.

UCHWAŁA NR XXVI/254/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2017
w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Mickiewicza

UCHWAŁA NR XXVI/253/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Marchlewskiego i ul. Portowej

UCHWAŁA NR XXVI/252/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Portowej

UCHWAŁA NR XXVI/251/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łokacz Wielki

UCHWAŁA NR XXVI/250/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2017
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


UCHWAŁA NR XXV/249/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. na II półrocze 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/248/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. na II półrocze 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/247/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp na lata 2017 - 2022

UCHWAŁA NR XXV/246/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXV/245/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA NR XXV/244/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA NR XXV/243/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski

UCHWAŁA NR XXV/242/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/ 185/ 2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/241/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR XXV/240/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Wojska Polskiego i Staszica

UCHWAŁA NR XXV/239/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Krzyż Wielkopolski

UCHWAŁA NR XXV/238/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Krzyż Wielkopolski

UCHWAŁA NR XXV/237/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Krzyż Wielkopolski

UCHWAŁA NR XXV/236/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krzyża Wlkp. za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXV/235/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzyż Wlkp. za 2016 r.


UCHWAŁA NR XXIV/234/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp na lata 2017 - 2022 rok

UCHWAŁA NR XXIV/233/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV/232/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Krzyża Wlkp.

UCHWAŁA NR XXIV/232/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Krzyża Wlkp.

UCHWAŁA NR XXIV/231/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu

UCHWAŁA NR XXIV/230/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

UCHWAŁA NR XXIV/229/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

UCHWAŁA NR XXIV/228/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017
w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018.”

UCHWAŁA NR XXIV/227/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 562/1 i dz. nr 562/15 w Hucie Szklanej

UCHWAŁA NR XXIV/226/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Polnej

UCHWAŁA NR XXIV/225/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla działki nr 339/3 przy ul. Kalinowej

UCHWAŁA NR XXIV/224/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Warsztatowej

UCHWAŁA NR XXIV/223/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 maja 2017
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


UCHWAŁA NR XXIII/222/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 10 maja 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIII/221/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 10 maja 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok


UCHWAŁA NR XXII/220/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2017
w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na dyrektora Przedszkola im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.

UCHWAŁA NR XXII/219/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Krzyża Wlkp.

UCHWAŁA NR XXII/218/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2017 - 2022

UCHWAŁA NR XXII/217/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2017
w sprawie sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXII/216/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2017
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego

UCHWAŁA NR XXII/215/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2017
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzyż Wielkopolski

UCHWAŁA NR XXII/214/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

UCHWAŁA NR XXII/213/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2017
w sprawie dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski

UCHWAŁA NR XXII/212/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łokacz Mały

UCHWAŁA NR XXII/211/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2017
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krzyż Wlkp.


UCHWAŁA NR XXI/210/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR XXI/209/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu

UCHWAŁA NR XXI/208/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu mieszkalnego na mienie gminne

UCHWAŁA NR XXI/207/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego w trybie bezprzetargowym

UCHWAŁA NR XXI/206/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Krzyż Wlkp.

UCHWAŁA NR XXI/205/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyż Wielkopolskim
w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXI/204/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

UCHWAŁA NR XXI/203/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXI/202/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

UCHWAŁA NR XXI/201/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017

UCHWAŁA NR XXI/200/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzyż Wlkp.

UCHWAŁA NR XXI/199/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulic Marchlewskiego i Placu Zwycięstwa

UCHWAŁA NR XXI/198/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulic Marchlewskiego i Placu Zwycięstwa

UCHWAŁA NR XXI/197/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 184 w Łokaczu Wielkim


UCHWAŁA NR XX/196/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. na I półrocze 2017 r.

UCHWAŁA NR XX/195/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. na I półrocze 2017 r.

UCHWAŁA NR XX/194/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie na 2016 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

UCHWAŁA NR XX/193/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na dyrektora Przedszkola im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.

UCHWAŁA NR XX/192/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzyż Wlkp.

UCHWAŁA NR XX/191/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Krzyż Wielkopolski.

UCHWAŁA NR XX/190/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018.

UCHWAŁA NR XX/189/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łokacz Mały.

UCHWAŁA NR XX/188/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla działki nr 860/1 przy ul. Sienkiewicza.

UCHWAŁA NR XX/187/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019.

UCHWAŁA NR XX/186/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie ustalenia dopłat za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski.

UCHWAŁA NR XX/185/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gmin Krzyż Wlkp. na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XX/184/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2017 - 2022.

UCHWAŁA NR XX/183/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XX/182/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie uchwały budżetowej gminy Krzyż Wielkopolski na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XX/181/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2017 - 2022.


UCHWAŁA NR XIX/180/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIX/179/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2016 - 2021.

UCHWAŁA NR XIX/178/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

UCHWAŁA NR XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

UCHWAŁA NR XIX/176/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.

UCHWAŁA NR XIX/175/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.

UCHWAŁA NR XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim w majątek ruchomy.

UCHWAŁA NR XIX/173/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

UCHWAŁA NR XIX/172/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony.

UCHWAŁA NR XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego.

UCHWAŁA NR XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łokacz Wielki.

UCHWAŁA NR XIX/169/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Marchlewskiego i ul. Portowej.

UCHWAŁA NR XIX/168/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Portowej.

UCHWAŁA NR XIX/167/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 października 2016
w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. na 2016 r.


UCHWAŁA NR XVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 1 września 2016
w sprawie zmiany zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 1 września 2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2016 - 2021.


UCHWAŁA NR XVII/164/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVII/163/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2016 - 2021.

UCHWAŁA NR XVII/162/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2016
w sprawie ustalenia dopłat za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Krzyż Wlkp.

UCHWAŁA NR XVII/161/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2016
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/109/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia dopłat za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Krzyż Wlkp.

UCHWAŁA NR XVII/160/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2016
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego.

UCHWAŁA NR XVII/159/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla dz. nr 339/3 przy ul. Kalinowej.

UCHWAŁA NR XVII/158/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 562/1 i dz. nr 562/15 w Hucie Szklanej.

UCHWAŁA NR XVII/157/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2016
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łokacz Wielki.

UCHWAŁA NR XVII/156/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2016
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/2013/2015 Rady MIejskiej w Krzyzu Wlkp.

UCHWAŁA NR XVII/155/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2016
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


UCHWAŁA NR XVI/154/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. na II półrocze 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. na II półrocze 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/152/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/122/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyż Wlkp. w 2016 roku.

UCHWAŁA NR XVI/151/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVI/150/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2016 - 2021.

UCHWAŁA NR XVI/149/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

UCHWAŁA NR XVI/148/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

UCHWAŁA NR XVI/147/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krzyża Wlkp. za 2015 rok.

UCHWAŁA NR XVI/145/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzyż Wlkp. za 2015 r.


UCHWAŁA NR XV/144/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 maja 2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

UCHWAŁA NR XV/143/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 maja 2016
w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminne.

UCHWAŁA NR XV/142/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 maja 2016
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile.

UCHWAŁA NR XV/141/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 maja 2016
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia gminnego w trybie bezprzetargowym.

UCHWAŁA NR XV/140/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 maja 2016
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego.

UCHWAŁA NR XV/139/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 maja 2016
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego.

UCHWAŁA NR XV/138/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 maja 2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XV/137/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 maja 2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2016 - 2021.

UCHWAŁA NR XV/136/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 maja 2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu.

UCHWAŁA NR XV/135/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 maja 2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

UCHWAŁA NR XV/134/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 maja 2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Mickiewicza.


UCHWAŁA NR XIV/133/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

UCHWAŁA NR XIV/132/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIV/131/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzyż Wlkp. na lata 2016 - 2021.

UCHWAŁA NR XIV/130/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2016
w sprawie  zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018.

UCHWAŁA NR XIV/129/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2016
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/393/2010  Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 21 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu  Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzyżu Wielkopolskim.

UCHWAŁA NR XIV/128/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 31 marca 2016
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzyż Wielkopolski.


UCHWAŁA NR XIII/127/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2016
w sprawie wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wielkopolskim do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

UCHWAŁA NR XIII/126/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIII/125/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XIII/124/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2016
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola im. Marii Konopnickiej i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Krzyżu Wlkp. prowadzonych przez Gminę Krzyż Wlkp. oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

UCHWAŁA NR XIII/123/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2016
w sprawie sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyż Wlkp. w 2016 roku.

UCHWAŁA NR XIII/122/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2016
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyż Wlkp. w 2016 roku.

UCHWAŁA NR XIII/121/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2016
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016.

UCHWAŁA NR XIII/120/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

UCHWAŁA NR XIII/119/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2016
w sprawie przyjęcia nieruchomości na mienie gminne.

UCHWAŁA NR XIII/118/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2016
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego.

UCHWAŁA NR XIII/117/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzyż Wlkp. dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację zadania pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w roku 2016”.

UCHWAŁA NR XIII/116/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Warsztatowej.

UCHWAŁA NR XIII/115/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 lutego 2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla rejonu ulicy Polnej.

 

Uchwały archiwalne
>>>

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Wojska
Polskiego i Staszica

zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia gminnego

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

drukuj pobierz pdf    

cofnij wstecz