Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Krzyż Wielkopolski

Ogłoszenia o naborze: Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Administratora ds. Obsługi Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp.

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp. zaprasza do składania ofert na stanowisko Administratora ds. obsługi funduszu alimentacyjnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp.

Warunki pracy
• wymiar zatrudnienia – pełen etat
• umowa na zastępstwo

Wymagania niezbędne
Kandydatem może być osoba, która:
1. jest obywatelem polskim;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. posiada wykształcenie wyższe (preferowany kierunek administracja);
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe
1. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej (Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych)
2. Znajomość obsługi programów komputerowych Word, Excel,
3. Umiejętność poruszania się w sieci komputerowej,
4. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole,
5. Mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

Rodzaj wykonywanych zadań na stanowisku
1. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
3. Sporządzanie decyzji przyznających bądź odmawiających prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
4. Sporządzanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
5. Sporządzanie sprawozdań i zbiorów centralnych,
6. Prowadzenie postępowania administracyjnego wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wymagane dokumenty
1. list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy - kserokopie uwierzytelnione przez organy do tego upoważnione,
3. oświadczenie kandydata o:
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
4. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5. kserokopia obu stron dowodu osobistego,
6. list motywacyjny i CV powinny zawierać klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 2 września 2013 r. do godz. 15:00 osobiście
w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp. bądź listownie na adres Ośrodka w kopercie z napisem „Oferta na stanowisko Administratora ds. obsługi funduszu alimentacyjnego”

Postanowienia końcowe
• dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po ww. terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,
• złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,
• kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
• oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną zwrócone nadawcy.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz