Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Krzyż Wielkopolski

Ogłoszenia o naborze: OGŁOSZENIE O naborze na wolne stanowisko pracy – referent ds. płac i księgowości budżetowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp.

p. o. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp.

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referent ds. płac i księgowości budżetowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp.

Wymiar zatrudnienia – 1 etat

Umowa na czas określony na okres 6 miesięcy w związku z odbyciem służby przygotowawczej.

Po tym okresie w przypadku uzyskania pozytywnej oceny – zostanie zawarta umowa na czas określony 12 miesięcy. Docelowo planowane jest zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne:
  Kandydatem może być osobą, która:

  1. jest obywatelem polskim;

  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  5. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

  6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

  7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość obsługi programu „Płatnika”,

  2. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy,

  3. Znajomość obsługi programów komputerowych Word, Exel,

  4. Umiejętność poruszania się w sieci komputerowej,

  5. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy w zespole,

 3. Rodzaj wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Przygotowanie i sporządzenie list płac w zakresie:
   • Wynagrodzeń pracowników,
   • Umów zleceń i umów o dzieło,
   • Należności cywilno – prawnych,

  2. Rozliczenie należności związanych z wypłatą wynagrodzeń:
   • Karty wynagrodzeń pracowników,
   • Odprowadzanie należności na rzecz wierzycieli,

  3. Sporządzanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego:
   • Sporządzanie deklaracji podatkowych,
   • Rozliczanie roczne pracowników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

  4. Sporządzanie rozliczeń składek ZUS i składek na Fundusz Pracy.

  5. Uzgadnianie kont kosztów, wydatków i rozrachunków ewidencji księgowej dotyczących płac, składek ZUS, potrąceń z wynagrodzeń,

  6. Współpraca z ZUS i Urzędem Skarbowym w zakresie uzgodnień nieprawidłowości wynikających z odprowadzanych należności łącznie ze sporządzaniem wniosków o umorzenie, odroczenia płatności.

  7. Wszelka sprawozdawczość – roczna, okresowa, doraźna w zakresie wynagrodzeń.

  8. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem należności za lokale komunalne i dzierżawę mienia gminnego:
   • Obsługa programu czynszowego w zakresie podstawowych funkcji,
   • Wykonywanie operacji związanych z rozliczaniem czynszu,
   • Rejestrowanie i uzgadnianie wpłat za czynsze,
   • Wystawianie informacji o występujących zaległościach oraz egzekwowanie tych należności,

 4. Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  2. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem ( formularz kwestionariusza do pobrania w Zakładzie Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. )

  3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy – kserokopie uwierzytelnione przez organy do tego upoważnione,

  4. Oświadczenie kandydata o:
   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • korzystaniu w pełni z praw publicznych,
   • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 5. Informacja o naborze umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp. i Zakładzie Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp.

 6. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w ZUK mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze i tylko w formie pisemnej.
  Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
  Wstępna ocena kandydatów zostanie przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Celem analizy będzie porównanie danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu i wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku.

 7. Nabór kandydatów przeprowadzony zostanie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej określającej przydatność kandydata do pracy w zespole.

 8. Po przeprowadzeniu końcowej oceny zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp. i Zakładzie Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp.

Załączony list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002r, Nr 101, poz.926 ze zmianami).”

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 40 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta pracy na stanowisku referenta ds. płac i księgowości budżetowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 40."

w terminie do dnia 10 maja 2012r. do godz. 15.00

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokółu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowane osoby w okresie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zakładzie Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Oferty, które wpłyną (zostaną doręczone) do ZUK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki listowej, liczy się data nadania (stempla pocztowego) w urzędzie pocztowym.

p.o. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp.
/Ewa Sikora/


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0%.

drukuj pobierz pdf    

wstecz