Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Krzyż Wielkopolski

Ogłoszenia o naborze: OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko urzędnicze - młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp.

Burmistrz Krzyża Wlkp. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp.

Wymiar zatrudnienia - 1 etat.

Umowa na czas określony na okres do 6 miesięcy w związku z odbyciem służby przygotowawczej. Po tym okresie w przypadku uzyskania pozytywnej oceny – zawarta zostanie umowa na czas określony 24 miesięcy. Docelowo planowane jest zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne:
  Kandydatem może być osoba która :

  1. spełnia wymagania określone art.6 ust 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

  2. posiada wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku administracja

  3. posiada co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

  4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość obsługi programów komputerowych Word, Excel,

  2. umiejętność poruszania się w sieci komputerowej,

  3. staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy w zespole.

  4. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w dziedzinie BHP – kserokopie uwierzytelnione przez organy do tego upoważnione.

 3. Rodzaj wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Staranne i bieżące prowadzenie dokumentacji zajmowanego stanowiska pracy.

  2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Krzyża Wlkp., przypisanych do realizacji na zajmowanym stanowisku oraz składanie informacji w tym zakresie.

  3. Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza i przekazywanie ich do zaopiniowania pod względem prawnym radcy prawnemu a następnie do biura Rady Miejskiej.

  4. Przygotowywanie niezbędnych opracowań i wykonywanie czynności organizacyjnych niezbędnych do współdziałania z innymi stanowiskami w Urzędzie Miejskim oraz jednostkami organizacyjnymi gminy, nadzorowanymi oraz instytucją kultury.

  5. Współdziałanie ze skarbnikiem gminy w opracowywaniu budżetu gminy w części wynikającej z zajmowanego stanowiska.

  6. Załatwianie wniosków i zapytań radnych oraz skarg mieszkańców w sprawach wynikających z powierzonych obowiązków.

  7. Opracowywanie okresowych ocen, analiz informacji i sprawozdań dla potrzeb organów gminy oraz uprawnionych instytucji.

  8. Udział w naradach, szkoleniach i kursach, na polecenie kierownictwa Urzędu Miejskiego. Organizowanie realizacji zadań określonych w aktach prawnych organów centralnych i organów gminy.

  9. Przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim wynikających z odrębnych przepisów i ustaleń.

  10. Opracowywanie niezbędnych materiałów do planów obrony cywilnej Miasta i Gminy Krzyż Wlkp., oraz organizacja realizacji zadań obronnych ludności przypisanych do stanowiska pracy.

  11. Terminowe sporządzanie sprawozdań statystycznych.

  12. Przetwarzanie danych osobowych związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w zakresie zgłaszania zbiorów danych osobowych do Generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych. Nadawanie hasła zabezpieczającego zbiory i innych spraw wynikających z cytowanej ustawy lub przepisów wykonawczych.

  13. Stosowanie rzeczowego wykazu akt zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

  14. Realizacja zadań wynikająca z ustaw:

   1. prawo zamówień publicznych,

   2. o ochronie informacji niejawnych,

   3. o dostępie informacji publicznej,

   4. o finansach publicznych.

  15. Wykonywanie poleceń przełożonych, zleconych przez burmistrza, sekretarza lub bezpośredniego przełożonego i zadań innych niż określone w zakresie czynności.

   W zakresie ochrony środowiska.

   1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody w tym wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, naliczanie opłat i wymierzanie kar za wycięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za niszczenie terenów zielonych.

   2. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne.

   3. Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

   4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i ochroną zabytków.

   Realizacja zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.

   1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości.

   2. Prowadzenie spraw zezwoleń na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

   3. Wykonywanie zadań w zakresie utrzymania zieleni i stanu zadrzewień.

   4. Egzekwowanie wymagań prawa w zakresie ochrony przed zagrożeniem i uciążliwością ze strony zwierząt oraz rozwiązywanie problemów związanych ze zwierzętami bezdomnymi.

   5. Prowadzenie rejestracji ras psów uznanych za agresywne.

   6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych wynikających z realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.

   7. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta i gminy i spraw związanych z prowadzeniem kąpielisk.

   8. Prowadzenie ewidencji kąpielisk strzeżonych oraz spraw związanych z ich funkcjonowaniem.

   9. Prowadzenie ewidencji boisk sportowych oraz placów zabaw dla dzieci oraz spraw związanych z ich utrzymaniem.

   10. Zapewnienie ochrony Urzędu przed kradzieżą, zabezpieczenie p. pożarowe oraz prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia.

   11. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p-poż w Urzędzie.

   12. Współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami, w zakresie ładu i bezpieczeństwa publicznego.

   13. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją środków trwałych i przygotowaniem do przeprowadzenia inwentaryzacji.

   Jakość świadczonej pracy.

   1. Przestrzeganie przepisów prawa, a w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów prawnych dotyczących powierzonych obowiązków.

   2. Przestrzeganie terminów załatwiania spraw.

   3. Ochronę informacji niejawnych i zachowanie tajemnicy w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu.

   4. Prowadzenie dokumentacji zajmowanego stanowiska pracy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

   5. Materialnie za powierzone mu na zajmowanym stanowisku mienie i za jego właściwe użytkowanie.

   Z zakresu rolnictwa.

   1. Prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy z zakresu:

    1. gospodarki leśnej i prawa łowieckiego,

    2. prawa wodnego i melioracji,

    3. weterynarii i zabezpieczenia fitosanitarnego.

 4. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  2. wypełniony kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem (formularz kwestionariusza do pobrania w sekretariacie Urzędu),

  3. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy - kserokopie uwierzytelnione przez organy do tego upoważnione,

  4. oświadczenie kandydata o:

   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

   • korzystaniu w pełni z praw publicznych,

   • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  5. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 5. Informacja o naborze umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzyżu.

 6. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze i tylko w formie pisemnej. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną. Wstępna ocena kandydatów zostanie przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Celem analizy będzie porównanie danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu i wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku.

 7. Nabór kandydatów przeprowadzony zostanie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej określającej przydatność kandydata do pracy w zespole.

 8. Po przeprowadzeniu końcowej oceny zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp.

Załączony list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami)."

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta pracy na stanowisku młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 14,

w terminie do dnia 2 grudnia 2011 r. do godz. 15.30

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowane osoby w okresie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp. zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Oferty, które wpłyną (zostaną doręczone) do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki listowej, liczy się data nadania (stempla pocztowego) w urzędzie pocztowym.

drukuj pobierz pdf    

wstecz