Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Krzyż Wielkopolski

Ogłoszenia o naborze: OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko urzędnicze - referenta ds. płac i księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp.

Burmistrz Krzyża Wlkp.

ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy – referenta ds. "płac i księgowości budżetowej" w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp.

Wymiar zatrudnienia - ¾ etatu.

Umowa na czas określony na okres do 6 miesięcy w związku z odbyciem służby przygotowawczej. Po tym okresie w przypadku uzyskania pozytywnej oceny – zawarta zostanie umowa na czas określony 24 miesięcy. Docelowo planowane jest zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 1. Wymagania niezbędne:

  Kandydatem może być osoba która:

  1. spełnia wymagania określone art.6 ust 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

  2. posiada wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu rachunkowości,

  3. posiada co najmniej roczny staż pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w zakresie księgowości budżetowej,

  4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość obsługi programów komputerowych Word, Excel,

  2. umiejętność poruszania się w sieci komputerowej,

  3. staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy w zespole.

 3. Rodzaj wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Przygotowanie i sporządzanie list płac w zakresie:

   • wynagrodzeń pracowników,

   • inkasa sołtysów,

   • umów – zleceń i umów o dzieło,

   • należności cywilno – prawnych.

  2. Rozliczanie należności związanych z wypłatą wynagrodzeń:

   • karty wynagrodzeń pracowników,

   • odprowadzanie należności na rzecz wierzycieli,

  3. Sporządzanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku  dochodowego,

   • sporządzanie deklaracji podatkowych,

   • rozliczanie roczne pracowników w zakresie podatku  dochodowego od osób fizycznych,

  4. Sporządzanie rozliczeń składek ZUS i składek na Fundusz Pracy.

  5. Sporządzanie rozliczeń składek na ubezpieczenie pracowników - typ P.

  6. Uzgadnianie kont kosztów, wydatków i rozrachunków ewidencji księgowej dotyczących płac, składek ZUS, potrąceń z wynagrodzeń.

  7. Współpraca z ZUS i Urzędem Skarbowym w zakresie uzgodnień nieprawidłowości wynikających z odprowadzanych należności łącznie ze sporządzeniem wniosków o umorzenia, odroczenia płatności.

  8. Wszelka sprawozdawczość – roczna, okresowa, doraźna w zakresie wynagrodzeń.

  9. Naliczanie i rozliczanie dotacji:

   • dla organizacji pozarządowych: udział w pracach nad przygotowaniem, składaniem i rozpatrywaniem ofert, kontrola dokumentacji księgowej oraz zgodności wydatków z harmonogramem finansowo- rzeczowym w terminach wskazanych w umowie,

   • dla niepublicznego przedszkola,

   • dla samorządowej osoby prawnej,

   • w ramach porozumień : przygotowanie uchwał oraz umów,

   • rozliczenie roczne sprawozdania organizacji oraz po zakończeniu zadania w ciągu roku, przygotowanie decyzji,

   • przygotowanie dokumentów księgowych ewidencjonujących rozliczenie dotacji w księdze głównej jednostki i budżetu syntetyka, analityka),

  10. Przygotowanie rozliczeń dotacji udzielonych gminie.

  11. Dokumentacja w zakresie zobowiązań gminy – kredytów, pożyczek i obligacji:

   • kontrola naliczanych odsetek.

   • przestrzeganie terminowości płatności rat i odsetek.

  12. Przygotowywanie dokumentów w zakresie zaciągania kredytów, pożyczek, emisji obligacji dotyczących:

   • przetargów tj. SIWZ, tabel i zestawień oraz dokumentów wymaganych przez banki i instytucje do udzielenia kredytu, pożyczki, emisji obligacji,

   • wniosków o niezaleganiu w płatnościach ZUS i US,

   • prognozy spłaty długu tj. przygotowanie zarządzenia Burmistrza, wystąpienie do RIO o wydanie opinii, przygotowanie druku propozycji kredytu, pożyczki, obligacji do prognozy spłaty długu,

  13. Prowadzenie dokumentacji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, naliczanie funduszu i rozliczanie do faktycznego stanu zatrudnienia, przygotowanie dokumentów do zmian w budżecie.

  14. Terminowe przekazywanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

  15. Opracowywanie materiałów w zakresie planowania płac, płatności w zakresie obsługi długu, Wieloletniej Prognozy Finansowej, ZFŚS, dotacji.

  16. Inne prace zlecone przez Burmistrza, Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika.

 4. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  2. wypełniony kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem (formularz kwestionariusza do pobrania w sekretariacie Urzędu),

  3. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy - kserokopie uwierzytelnione przez organy do tego upoważnione,

  4. oświadczenie kandydata o:

   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

   • korzystaniu w pełni z praw publicznych,

   • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

  5. oświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 5. Informacja o naborze umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzyżu.

 6. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze i tylko w formie pisemnej.
  Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
  Wstępna ocena kandydatów zostanie przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Celem analizy będzie porównanie danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu i wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku.

 7. Nabór kandydatów przeprowadzony zostanie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej określającej przydatność kandydata do pracy w zespole.

 8. Po przeprowadzeniu końcowej oceny zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp.

Załączony list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami)."

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 14 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta pracy na stanowisku referenta ds. "płac i księgowości budżetowej" w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 14,

w terminie do dnia 8 lipca 2011 r. do godz. 15:30.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowane osoby w okresie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp. zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Oferty, które wpłyną (zostaną doręczone) do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki listowej, liczy się data nadania (stempla pocztowego) w urzędzie pocztowym.

drukuj pobierz pdf    

wstecz