Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Krzyż Wielkopolski

Ogłoszenia o naborze: Zakład Usług Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko pracy główna księgowa

ZAKŁAD USŁUDG KOMUNALNYCH W KRZYŻU WLKP.
ogłasza nabór na stanowisko pracy:

główna księgowa

 1. Nazwa i adres jednostki: Zakład Usług Komunalnych., ul. Wojska Polskiego 40, 64-761 Krzyż Wlkp.
 2. II. Określenie stanowiska: główna księgowa samorządowego zakładu budżetowego –pełny wymiar czasu pracy
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 4. Wymogi kwalifikacyjne:
  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, określone w art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. nr. 157, poz. 1240/.

  Osoba do pracy:
  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  4. spełnia jeden z poniższych warunków:
   1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   2. ukończyła średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   4. posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy , wydane na podstawie odrębnych przepisów.

  Wymagania dodatkowe :

  1. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej , ustawy o finansach publicznych , dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych , prawa pracy i zamówień publicznych,
  2. mile widziane doświadczenie w sferze budżetowej,
  3. znajomość obsługi komputera( w tym programów : Rewizor, Subiekt, Gratyfikant, Płatnik)
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
  1. prowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
  3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności gospodarczych z planem finansowym,
  6. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
  7. sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki
  8. odpowiedzialność za całokształt prac związanych za działalność finansowo-księgową jednostki
 6. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  2. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, posiada kwalifikacje /kserokopie dyplomów, certyfikatów, świadectw/
  3. Dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
  4. Kserokopie dowodu osobistego
  5. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  6. Zaświadczenie lekarskie medycyny pracy o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na pracę na w/w stanowisku.
 7. Forma i termin składania ofert:
  Wymagane dokumenty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego ZUK” osobiście w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 40 w godz. 8,00-15,00 lub przesłać listem poleconym na adres : Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp., ul. Wojska Polskiego 40 ,w terminie do 08.04.2011roku. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Przewidywany termin analizy dokumentów to: 15.04.2011rok.
 9. Przewidywany termin zatrudnienia to : 01.06.2011rok.
 10. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalnezostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 40. i na stronie www.bip.krzyz.pl
 11. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 12. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 40. i na stronie  www.bip.krzyz.pl
 13. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telef. 64/25 64-067 w godz. 8,00-15,00.

p.o dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp.
Sikora Ewa

drukuj pobierz pdf    

wstecz